Banner VPCO

A+ A A-

STATUTENWIJZIGING

 

Heden, drie augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Evert Ritsma, notaris gevestigd te Staphorst:

1. de heer Jakob Lambertus BRUINTJES, wonende te 8061 BZ Hasselt, gemeente Zwartewaterland, De Meent 58, geboren te Hasselt op zes juni negentienhonderd zevenenzestig, houder van Nederlands paspoort,  uitgegeven te Zwartewaterland op twintig juli tweeduizend elf, gehuwd;

2. de heer Harm VISSCHER, wonende te 8061 PH Hasselt, gemeente Zwartewaterland, Boerweg 10, geboren te Zwollerkerspel op achttien januari negentienhonderd vierenzestig, houder van Nederlands rijbewijs, uitgegeven te Zwartewaterland op dertien maart tweeduizend acht, gehuwd;

3. mevrouw Egbertine Martha SELLES, wonende te 8035 PE Zwolle, De Doornweg 28, geboren te Genemuiden op zestien juli negentienhonderd zevenenzestig, houder van Nederlands paspoort, uitgegeven te Zwolle op tien november tweeduizend tien, gehuwd, ten dezen handelend als respectievelijk voorzitter, secretaris en lid van de statutair te Hasselt, gemeente Zwartewaterland (feitelijk adres: Prinses Marijkestraat 1, 8061 JM Hasselt) gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE HASSELT, ingeschreven in het Handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland sedert dertig november tweeduizend

zeven onder nummer 08166469 en als zodanig die stichting vertegenwoordigende krachtens het bepaalde in de artikel 10 van de statuten.

De verschenen personen verklaarden: dat in de algemene ledenvergadering(en), gehouden op respectievelijk tweeëntwintig

juni tweeduizend elf en twaalf juli tweeduizend elf, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van de statuten, werd besloten de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; dat de vereniging met ingang van heden zal worden geregeerd door de volgende

 

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Hasselt.

2. Zij heeft haar zetel te Hasselt, gemeente Zwartewaterland.

 

GRONDSLAG

Artikel 2

De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord mede uitgesproken in het belijden van de Protestants Christelijke kerken. Hierin is verwoord dat alleen door het geloof in Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker de door de zondeval verbroken relatie met God weer wordt hersteld.

 

DOEL EN MIDDELEN TER BEREIKING VAN DIT DOEL

Artikel 3

 

1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit en het waarborgen van de identiteit van de onder haar gezag resorterende basisscholen. Hierbij wordt rekening gehouden met geografische spreiding en verschillen in kerkelijke

denominatie.

2. Vanuit de grondslag stelt de vereniging zich tevens ten doel ouders en kerken te ondersteunen bij de geloofsopvoeding van de kinderen en wil zij een middel vormen tot verbreiding van het Evangelie.

3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. ouders actief te betrekken bij het schoolgebeuren;

b. samenwerking te zoeken met de Protestants Christelijke kerken in Hasselt;

c. te participeren in alle verbanden die het belang van het Protestants

Christelijk onderwijs in zijn algemeenheid dienen;

d. gebruik te maken van alle wettelijke middelen die het realiseren van het doel

kunnen helpen bewerkstelligen.

 

LEDEN

Artikel 4

1. Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn: instemmen met de in artikel 2 omschreven grondslag en bereidheid tot betaling van een jaarlijkse bijdrage.

2. Het lidmaatschap is echter niet voor overdracht vatbaar.

3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door een schriftelijke en ondertekende opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging door het lid doet het lidmaatschap vervallen met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin de opzegging aan het bestuur werd medegedeeld.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden:

a. wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die in de statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld;

b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Als zodanig wordt in ieder geval aangemerkt het geval dat het lid, na daartoe éénmaal schriftelijk te zijn aangemaand, contributieachterstand over meer dan één verstreken jaar, niet binnen veertien dagen na de eerste aanmaning aanvult.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij het Algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 6

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de bijdragen van de leden;

b. erfstellingen, legaten en schenkingen;

c. alle andere op wettige wijze verkregen middelen.

2. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.

3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorbehoud van boedelbeschrijving.

4. Rendementen uit beleggingen (conform het beleggingsstatuut).

 

BESTUUR

SAMENSTELLING BESTUUR

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit:

a. uitvoerende bestuursleden, hierna ook te noemen: het Dagelijks Bestuur;

b. toezichthoudende bestuursleden, hierna ook te noemen: het Algemeen Bestuur.

2. Indien het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur samen vergaderen treedt de voorzitter van het Algemeen Bestuur op als voorzitter van de betreffende (gezamenlijke) vergadering.

3. De meerderheid van het bestuur dient te bestaan uit leden, waarvan een of meer kinderen naar een school van de vereniging gaat.

4. Niet tot bestuurslid zijn (her)verkiesbaar:

a. personen die een dienstverband hebben bij de vereniging;

b. personen die op het tijdstip van de (her)verkiezing vijfenzestig jaar of ouder zijn;

c. diegenen waartegen overigens bezwaren bestaan.

 

SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 8

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tenminste twee personen. Elke zelfstandige school behorende tot de vereniging, heeft het recht op een vertegenwoordiging van één lid in het Dagelijks Bestuur.

2. De leden van het Dagelijks Bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering, met uitzondering van de benoeming van de eerste leden van het Dagelijks Bestuur, die bij deze akte worden benoemd. Benoeming vindt plaats aan de hand van profielschetsen, waarin de kwaliteiten en/of de hoedanigheden waaraan het lid van het Dagelijks Bestuur moet voldoen, zijn vastgelegd. Deze profielschetsen worden door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en dienen vooraf te zijn goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur doet een adviserende voordracht tot benoeming aan de algemene ledenvergadering. Deze voordracht dient tenminste veertien dagen vóór de verkiezende algemene ledenvergadering aan de leden schriftelijk mede te worden gedeeld. Elke door het Dagelijks Bestuur gedane voordracht kan door tenminste

tien leden tezamen met een kandidaat worden aangevuld, mits deze aanvulling tenminste zeven dagen vóór de verkiezende algemene ledenvergadering schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur wordt ingediend. Het Dagelijks Bestuur dient direct na indiening van een door de leden aangezochte kandidaat alle leden hiervan in kennis te stellen.

3. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt door het Dagelijks Bestuur in functie benoemd.

4. Benoeming, schorsing en ontslag van een lid van het Dagelijks Bestuur geschiedt door de algemene ledenvergadering.

5. Voorwaarde voor benoeming van leden van het Dagelijks Bestuur is het onderschrijven van de grondslag en doelstelling van de vereniging, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten. Leden van het Dagelijks Bestuur dienen lid te zijn van een Protestants Christelijke kerk of Protestants Christelijke denomatie.

6. De leden van het Dagelijks Bestuur, treden volgens een door het Dagelijks

Bestuur op te maken rooster af, zodanig dat de zittingsperiode van elk lid van het

Dagelijks Bestuur ten hoogste vier jaar bedraagt. Aftredende leden kunnen

terstond worden herbenoemd voor ten hoogste één termijn van vier jaar.

7. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het Dagelijks Bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig Dagelijks Bestuur, onverminderd de verplichting van de algemene ledenvergadering om zo spoedig mogelijk door benoeming in de ontstane vacature(s) te voorzien.

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 9

1. Het Dagelijks Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de door d vereniging in stand gehouden onderwijsinstellingen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan het

Algemeen Bestuur zijn toegekend.

2. Het Dagelijks Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken delegeren dan wel mandateren aan de voorzitter van het managementteam.

3. Het Dagelijks Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel.

4. Het Dagelijks Bestuur dient bij de benoeming van personeel voor onderwijsgevende - en beleidsbepalende functies er voor zorg te dragen dat het betreffende personeelslid schriftelijk instemt met het doel en de grondslag zoalsverwoord in de artikelen 2 en 3 van deze statuten. Bij benoeming van bovengenoemd personeel dient het Dagelijks Bestuur tevens in acht te nemen dat zij lid zijn van een Protestants Christelijke kerk of Protestants Christelijke denominatie.

5. Het Dagelijks Bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van het Algemeen Bestuur nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:

a. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn

opgenomen en waarvan het belang een bedrag van vijf en twintig duizend euro (€.25.000,00) overschrijdt, tenzij door het Algemeen Bestuur anders is bepaald;

b. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek, zijnde meer dan tien procent (10%) van het totaal aantal fulltime equivalents binnen één boekjaar;

c. benoeming en ontslag van één of meerdere leden van het managementteam, alsmede het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden;

d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van een huishoudelijk reglement;

e. het vaststellen van het financieel beleid, de begroting en begrotingswijzigingen, de jaarrekening, het jaarverslag en indien van toepassing het treasurystatuut.

f. het vaststellen van het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag aangewezen besluiten;

6. Het Dagelijks Bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd:

a. een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;

b. stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen of overdragen of afsplitsing van (een deel van) de scholen;

c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging of de in stand te houden scholen;

d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;

e. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

7. Het Dagelijks Bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van bevoegdheden gevraagd of ongevraagd adviseren door:

a. de voorzitter van het managementteam of zijn plaatsvervanger;

b. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad casu quo de medezeggenschapsraden, tenminste voor zover de betrokken reglementen dit voorschrijven;

c. het Algemeen Bestuur.

 

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 10

1. Tenminste vijf keer per kalenderjaar wordt een vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden.

2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één der andere leden van het Dagelijks Bestuur onder opgave van redenen een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt.

3. Besluitvorming door het Dagelijks Bestuur vindt plaats op basis van consensus. Kan het Dagelijks Bestuur niet op basis van éénstemmigheid besluiten dan keert het voorstel de eerstvolgende vergadering terug. Indien het Dagelijks Bestuurdan nog geen éénstemmigheid heeft bereikt dan wordt een bindend advies gevraagd aan het Algemeen Bestuur

4. Blanco stemmen tellen niet mee.

5. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

6. Van het verhandelde in elke vergadering van het Dagelijks Bestuur wordt door de secretaris, of zijn vervanger, notulen opgemaakt. Deze worden in de volgende vergadering vastgesteld, en door de voorzitter en de secretaris, of hun vervanger,

ondertekend.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee leden van het bestuur tezamen.

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, de voorzitter van het managementteam, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vereniging en één of meerdere bestuursleden, wordt de vereniging vertegenwoordigd door één of meerdere andere personen, die daarvoor door het bestuur is of zijn aangewezen.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 12

Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt:

a. door overlijden;

b. door het verlies van het lid van het vrije beheer over zijn vermogen;

c. door schriftelijke ontslagneming;

d. door toetreding tot het Algemeen Bestuur.

e. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

 

SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 13

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit tenminste vier personen, waarbij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid wordt gesteld tot een bindende voordracht van één lid. Elke zelfstandige school behorende tot de vereniging, heeft het recht op een vertegenwoordiging van één lid in het Algemeen Bestuur.

2. De leden van het Algemeen Bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering, met uitzondering van de benoeming van de eerste leden van het Algemeen Bestuur, die bij deze akte worden benoemd. Benoeming vindt plaats aan de hand van profielschetsen, waarin de kwaliteiten en/of de hoedanigheden waaraan het lid van het Algemeen Bestuur moet voldoen zijn vastgelegd. Deze profielschetsen worden door het Algemeen Bestuurvastgesteld. Het Algemeen Bestuur doet een adviserende voordracht tot benoeming aan de algemene ledenvergadering. Deze voordracht dient tenminste veertien dagen vóór de verkiezende algemene ledenvergadering aan de ledenschriftelijk mede te worden gedeeld. Elke door het Algemeen Bestuur gedane voordracht kan door tenminste tien leden tezamen met een kandidaat worden aangevuld. Deze kandidaat dient uiteraard ook te voldoen aan de eisen zoals omschreven in de profielschets. Deze aanvulling dient tenminste zeven dagen

vóór de verkiezende algemene ledenvergadering schriftelijk bij het Algemeen Bestuur te worden ingediend. Het Algemeen Bestuur dient direct na indiening van een door de leden aangezochte kandidaat alle leden hiervan in kennis te stellen.

3. De voorzitter van het Algemeen Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur in functie benoemd.

4. Benoeming, schorsing en ontslag van een lid van het Algemeen Bestuur geschiedt door de algemene ledenvergadering.

5. Voorwaarde voor benoeming van leden van het Algemeen Bestuur is het onderschrijven van de grondslag en doelstelling van de vereniging, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten. Leden van het Algemeen Bestuur dienen lid te zijn van een Protestants Christelijke kerk of Protestants Christelijke denominatie.

6. De leden van het Algemeen Bestuur treden volgens een door het Algemeen Bestuur op te maken rooster af, zodanig dat de zittingsperiode van elk lid van het Algemeen Bestuur ten hoogste vier jaar bedraagt. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd voor ten hoogste één termijn van vier jaar.

7. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het Algemeen Bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig Algemeen Bestuur, onverminderd de verplichting van de algemene ledenvergadering om zo spoedig mogelijk door benoeming in de ontstane vacature(s) te voorzien.

8. Het Algemeen Bestuur kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van stemmen, de algemene ledenvergadering verzoeken om een lid van het Algemeen Bestuur te schorsen of te ontslaan.

9. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele andere functies benoemen.

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 14

1. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de vereniging, alsmede op het functioneren van het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur adviseert het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd.

2. Het Algemeen Bestuur is belast met de goedkeuring van die besluiten van het Dagelijks Bestuur, zoals die zijn vermeld in artikel 9 lid 5 van deze statuten.

3. Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening.

4. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen waaronder de sectorcode.

5. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen.

6. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af over het eigen functioneren in het jaarverslag.

 

VERGADERINGEN

Artikel 15

1. Tenminste vier keer per kalenderjaar wordt een vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden.

2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één der andere leden van het Algemeen Bestuur respectievelijk het Dagelijks Bestuur onder opgave van redenen een verzoek hiertoe aan de

voorzitter richt. Indien aan zulk verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, welke zonodig zelf in haar leiding kan voorzien.

3. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van het Algemeen Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

4. Blanco stemmen tellen niet mee.

5. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

7. Van het verhandelde in elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt door de secretaris, of zijn vervanger, notulen opgemaakt. Deze worden in de volgende vergadering vastgesteld, en door de voorzitter en de secretaris, of hun vervanger,

ondertekend.

 

INFORMATIEVERSCHAFFING

Artikel 16

Het Dagelijks Bestuur verschaft het Algemeen Bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De informatieverstrekking omvat in ieder geval:

a. Het jaarlijks te actualiseren meerjarenbeleidsplan;

b. De begroting met inbegrip van de investeringsbegroting, de jaarrekening, de accountantsverklaring en het jaarverslag;

c. Tussentijdse rapportages op hoofdlijnen van beleid, uiterlijk te ontvangen binnen een bij reglement van het Dagelijks Bestuur vastgestelde termijn.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 17

Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt:

a. door overlijden;

b. door het verlies van het lid van het vrije beheer over zijn vermogen;

c. door schriftelijke ontslagneming;

d. door toetreding tot het Dagelijks Bestuur;

e. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 18

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te maken, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging voor deze termijn door de algemene ledenvergadering, de balans en de staat van baten en lasten schriftelijk op te maken. Het Bestuur brengt op de in artikel 19 lid 2 bedoelde algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door het Bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van het Bestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. Goedkeuring van het jaarverslag strekt het Bestuur tot decharge.

4. De rekening en verantwoording wordt gecontroleerd door een accountant. Deze accountant brengt verslag uit van zijn bevindingen. Het Dagelijks Bestuur is verplicht de accountant ten behoeve van haar onderzoek alle door hem gevraagde

inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5. Het Dagelijks Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 conform de wettelijke termijnen te bewaren.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 19

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk in juni, wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16;

b. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;

c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijfendertig (35) leden, of -indien het aantal leden van de vereniging minder dan driehonderdvijftig (350) bedraagt - één tiende (1/10) deel van de leden, per één januari van het desbetreffende jaar, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 23 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de

vereniging gevestigd is, veel gelezen blad.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 20

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, tenzij deze algemene ledenvergadering betrekking heeft op het beroep van betrokkene als bedoeld in artikel 5 lid 4.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering. Deze personen hebben geen stem- en spreekrecht.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.

4. Een werknemer mist stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in rechte lijn, betreffen.

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande, dat een lid niet meer dan één stem bij volmacht kan uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 21

1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het Algemeen Bestuur of zijn plaatsvervanger. Indien geen van deze beide aanwezig is, dan treedt een ander – door het bestuur aan te wijzen – lid van het bestuur als

voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering wordt door de secretaris, of zijn vervanger, notulen opgemaakt. Deze worden in de volgende vergadering vastgesteld, en door de voorzitter en de secretaris, of hun vervanger,

ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 22

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd word over een niet

schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen tellen niet mee.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot wie

van deze personen is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken kan mondeling worden gestemd, tenzij het een besluit tot statutenwijziging betreft.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 23

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 lid 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, met dien verstande voor een vergadering waarin leden van het bestuur worden gekozen die termijn veertien dagen bedraagt.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 24

1. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 5 is wijziging van deze statuten mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald omtrent dat lid en artikel 2, artikel 3 lid 1, artikel 9 lid 1, 3, 4 en 6d kan tot wijziging van de statuten besloten worden op voorstel van het bestuur of van ten minste (35) vijfendertig leden of – indien het aantal leden van de vereniging minder dan driehonderdvijftig (350) bedraagt – één tiende (1/10) deel van de leden per één januari van het desbetreffende jaar, met een meerderheid van ten minste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.

4. Wijziging of verwijdering van artikel 2, artikel 3 lid 1, artikel 9 lid 1, 3, 4 en 6a, b, c en e, alsmede van het onderhavige is slechts mogelijk na een besluit van de algemene ledenvergadering op voorstel van het Bestuur of van tenminste vijfendertig (35) leden of – indien het aantal leden van de vereniging minder dan driehonderdvijftig (350) bedraagt – één tiende (1/10) deel van de leden per één januari van het desbetreffende jaar. Het besluit moet worden genomen met een stemmenmeerderheid van tenminste twee derde (2/3) deel van het aantal leden van de vereniging. Indien het vereiste aantal leden niet op de algemene ledenvergadering aanwezig is, dan wordt binnen eenentwintig (21) dagen, maar niet korter dan zeven (7)

dagen, daarna een tweede algemene ledenvergadering gehouden. Ongeacht het aantal aanwezige leden van deze tweede algemene ledenvergadering, kan het voorstel tot wijziging of verwijdering worden aangenomen met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) deel van de uitgebrachte geldige stemmen.

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

 

ONTBINDING, VEREFFENEN

Artikel 25

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van ten minste vijfendertig (35) leden, of – indien het aantal leden van de vereniging minder dan driehonderdvijftig (350) bedraagt – één tiende (1/10) deel van de leden per één januari van het desbetreffende jaar. Het besluit moet worden genomen met een

stemmenmeerderheid van tenminste twee derde (2/3) deel van het aantal leden van de vereniging. Indien het vereiste aantal leden niet op de algemene ledenvergadering aanwezig is, dan wordt binnen eenentwintig (21) dagen, maar niet korter dan zeven (7) dagen, daarna een tweede algemene ledenvergadering gehouden. Ongeacht het aantal aanwezige leden van deze tweede algemene ledenvergadering, kan het voorstel tot ontbinding van de vereniging worden aangenomen met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) deel van de uitgebrachte geldige stemmen.

2. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, tenzij in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot ontbinding met algemene stemmen wordt genomen.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door de vereffenaars te bepalen doel.

4. Voor het overige is op de vereffening het in de artikelen 23 tot en met 24 van

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde van toepassing.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 26

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Bekendheid en Slot De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, conform het bepaalde in artikel 39 lid 1 van de Wet op het notarisambt vastgesteld.

 

WAARVAN AKTE

is verleden te Staphorst op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze éénparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,

ondertekend.